GRENADES

 

15 Stielhandgranaten 24   (caisse bois)
15 Stielhandgranaten 24   (caisse métal)
30
Eihandgranaten 39  (caisse bois)
15 Stielhandgranaten
43   (caisse bois)
15 V.Hgr.45   (caisse bois)
Nebel K.S   (caisse bois)
30 G.Sprgr.    (caisse bois)
20 G.Pzgr.   (caisse bois)  
24 Nebel Hgr.41   (caisse bois)

15 allumeurs Nb.Bz.38   (boite métal)
15 allumeurs Bz.39   (boite carton)
14 SS.Gewehr Panzer Granate 61 (caisse bois) 
15 SS.Panzer Hand Minen (caisse bois)
30 Stielhandgranaten 43 (caisse bois)
16 SS.Gewehr Panzer Granate 46 (caisse bois)
30 Eihandgranaten 39  (caisse métal)
15 allumeurs BZE.39  (boite carton) 
16 Wurfkörper 361 (caisse métal)
15 Stielhandgranaten 24  (caisse bois) 2
30 Uebungsladungen 30 (boite métal)
15 Brennzünder 24  (boite carton)
30 Nebel Ei Handgranaten 42 (caisse bois) 
10 Rauchkörper  (boite carton)
10 Stielhandgranaten Nebel  (boite carton)
1 Gewehr SprengGranate ( boite carton) 
30 Gewehr SprengGranaten  (caisse bois)
30 Gewehr Blend Granaten  (caisse bois)
15 NebelHandgranaten 39  (caisse métal)